UIElementAutomationPeer.GetNameCore Metoda

Definicja

Pobiera etykietę tekstową UIElement , która jest skojarzona z tym elementem UIElementAutomationPeer .Gets the text label of the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetName() .This method is called by GetName().

protected:
 override System::String ^ GetNameCore();
protected override string GetNameCore ();
override this.GetNameCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetNameCore () As String

Zwraca

String

Ciąg, który zawiera wartość Name zwracaną przez GetName(DependencyObject) .The string that contains the Name that is returned by GetName(DependencyObject).

Uwagi

NameWłaściwość działa podobnie jak ciąg tekstu, którego użytkownicy używają do wyjaśnienia kontroli, do której się odwołują.The Name property functions similar to a string of text that users use to explain the control they are referring to. Należy upewnić się, że istnieje tekstowa reprezentacja dla wszystkich kontrolek w graficznym interfejsie użytkownika (GUI), dzięki czemu można programowo odwoływać się do formantu w sposób zlokalizowany.Make certain that you have a textual representation for all controls in the graphical user interface (GUI) so that you can programmatically refer to the control in a localized manner.

Dotyczy