UIElementAutomationPeer.GetOrientationCore Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement skojarzona z tym UIElementAutomationPeer obiektem jest określona w określonym kierunku.Gets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer is laid out in a specific direction. Ta metoda jest wywoływana przez GetOrientation() .This method is called by GetOrientation().

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationOrientation GetOrientationCore();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationOrientation GetOrientationCore ();
override this.GetOrientationCore : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationOrientation
Protected Overrides Function GetOrientationCore () As AutomationOrientation

Zwraca

AutomationOrientation

NoneWartość wyliczenia.The None enumeration value.

Dotyczy