UIElementAutomationPeer.GetPattern(PatternInterface) Metoda

Definicja

Pobiera wzorzec kontroli dla elementu UIElement , który jest skojarzony z tym elementem UIElementAutomationPeer .Gets the control pattern for the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer.

public:
 override System::Object ^ GetPattern(System::Windows::Automation::Peers::PatternInterface patternInterface);
public override object GetPattern (System.Windows.Automation.Peers.PatternInterface patternInterface);
override this.GetPattern : System.Windows.Automation.Peers.PatternInterface -> obj
Public Overrides Function GetPattern (patternInterface As PatternInterface) As Object

Parametry

patternInterface
PatternInterface

Wartość z wyliczenia.A value from the enumeration.

Zwraca

Object

Obiekt, który implementuje ISynchronizedInputProvider interfejs, jeśli patternInterface jest SynchronizedInput ; w przeciwnym razie, null .An object that implements the ISynchronizedInputProvider interface if patternInterface is SynchronizedInput; otherwise, null.

Dotyczy