UIElementAutomationPeer.IsPasswordCore Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement skojarzona z nim UIElementAutomationPeer zawiera zawartość chronioną.Gets a value that indicates whether the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer contains protected content. Ta metoda jest wywoływana przez IsPassword() .This method is called by IsPassword().

protected:
 override bool IsPasswordCore();
protected override bool IsPasswordCore ();
override this.IsPasswordCore : unit -> bool
Protected Overrides Function IsPasswordCore () As Boolean

Zwraca

Boolean

false.false.

Dotyczy