IExpandCollapseProvider Interfejs

Definicja

Udostępnia metody i właściwości do obsługi dostępu klienta automatyzacji interfejsu użytkownika do kontrolek rozwijanych wizualnie w celu wyświetlania zawartości i zwijania w celu ukrycia zawartości.Exposes methods and properties to support UI Automation client access to controls that visually expand to display content and collapse to hide content.

public interface class IExpandCollapseProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("d847d3a5-cab0-4a98-8c32-ecb45c59ad24")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IExpandCollapseProvider
type IExpandCollapseProvider = interface
Public Interface IExpandCollapseProvider
Pochodne
Atrybuty

Uwagi

Zaimplementowane dla dostawcy automatyzacji interfejsu użytkownika, który musi obsługiwać ExpandCollapsePattern wzorzec kontrolki.Implemented on a UI Automation provider that must support the ExpandCollapsePattern control pattern.

Właściwości

ExpandCollapseState

Pobiera stan, rozwinięty lub zwinięty formantu.Gets the state, expanded or collapsed, of the control.

Metody

Collapse()

Ukrywa wszystkie węzły, kontrolki lub zawartość, które są elementami podrzędnymi formantu.Hides all nodes, controls, or content that are descendants of the control.

Expand()

Wyświetla wszystkie węzły podrzędne, kontrolki lub zawartość formantu.Displays all child nodes, controls, or content of the control.

Dotyczy

Zobacz też