ContentElement.AddToEventRoute(EventRoute, RoutedEventArgs) Metoda

Definicja

Dodaje programy obsługi do określonego EventRoute dla bieżącej ContentElement kolekcji programu obsługi zdarzeń.Adds handlers to the specified EventRoute for the current ContentElement event handler collection.

public:
 void AddToEventRoute(System::Windows::EventRoute ^ route, System::Windows::RoutedEventArgs ^ e);
public void AddToEventRoute (System.Windows.EventRoute route, System.Windows.RoutedEventArgs e);
member this.AddToEventRoute : System.Windows.EventRoute * System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
Public Sub AddToEventRoute (route As EventRoute, e As RoutedEventArgs)

Parametry

route
EventRoute

Trasa zdarzenia, do której są dodawane programy obsługi.The event route that handlers are added to.

e
RoutedEventArgs

Dane zdarzenia, które są używane do dodawania programów obsługi.The event data that is used to add the handlers. Ta metoda używa RoutedEvent Właściwości argumentów do tworzenia programów obsługi.This method uses the RoutedEvent property of the arguments to create the handlers.

Uwagi

Użyj tej metody dla elementów hosta zawartości (niezależnie od tego, czy implementują IContentHost ), aby dodać programy obsługi dla elementów podrzędnych hosta zawartości do hosta EventRoute .Use this method for content host elements (regardless whether they implement IContentHost) in order to add handlers for the content host child elements to the host EventRoute.

Dotyczy