ContentElement.AreAnyTouchesCapturedWithin Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jedna dotknięcie jest przechwytywana do tego elementu lub do żadnych elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.Gets a value that indicates whether at least one touch is captured to this element or to any child elements in its visual tree.

public:
 property bool AreAnyTouchesCapturedWithin { bool get(); };
public bool AreAnyTouchesCapturedWithin { get; }
member this.AreAnyTouchesCapturedWithin : bool
Public ReadOnly Property AreAnyTouchesCapturedWithin As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli co najmniej jedna dotknięcie jest przechwytywana do tego elementu lub dowolnego elementu podrzędnego w jego drzewie wizualnym; w przeciwnym razie false .true if at least one touch is captured to this element or any child elements in its visual tree; otherwise, false.

Dotyczy