ContentElement.AreAnyTouchesOver Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jedna dotknięcie jest wciśnięta nad tym elementem lub wszelkimi elementami podrzędnymi w jego drzewie wizualnym.Gets a value that indicates whether at least one touch is pressed over this element or any child elements in its visual tree.

public:
 property bool AreAnyTouchesOver { bool get(); };
public bool AreAnyTouchesOver { get; }
member this.AreAnyTouchesOver : bool
Public ReadOnly Property AreAnyTouchesOver As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli co najmniej jedna dotknięcie jest wciśnięta nad tym elementem lub wszelkimi elementami podrzędnymi w jego drzewie wizualnym; w przeciwnym razie false .true if at least one touch is pressed over this element or any child elements in its visual tree; otherwise, false.

Dotyczy