ContentElement.GetUIParentCore Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca alternatywny interfejs użytkownika (UI) dla tego elementu, jeśli element nadrzędny nie istnieje.When overridden in a derived class, returns an alternative user interface (UI) parent for this element if no visual parent exists.

protected public:
 virtual System::Windows::DependencyObject ^ GetUIParentCore();
protected internal virtual System.Windows.DependencyObject GetUIParentCore ();
abstract member GetUIParentCore : unit -> System.Windows.DependencyObject
override this.GetUIParentCore : unit -> System.Windows.DependencyObject
Protected Friend Overridable Function GetUIParentCore () As DependencyObject

Zwraca

DependencyObject

Obiekt, jeśli implementacja klasy pochodnej ma alternatywne połączenie nadrzędne z raportem.An object, if implementation of a derived class has an alternate parent connection to report.

Uwagi

Domyślna implementacja wirtualna tej metody zwraca wartość null .The default virtual implementation of this method returns null. FrameworkContentElement zapewnia praktyczną implementację.FrameworkContentElement provides a practical implementation.

Alternatywne elementy nadrzędne są używane do routingu zdarzeń, w przypadkach, gdy element tworzy alternatywną strukturę nadrzędną, dzięki czemu jego zdarzenia są kierowane w taki sposób, że są one zgodne ze standardowym wzorcem routingu drzewa wizualnego do standardowego elementu nadrzędnego lub w dół strategii routingu w wersji zapoznawczej.Alternative parents are used for event routing, in cases where an element creates an alternative parent structure so that its events are routed in a way that diverges from the standard pattern of routing up the visual tree to the standard parent, or downward in the preview routing strategy.

Dotyczy