ContentElement.HasAnimatedProperties Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma wszystkie animowane właściwości.Gets a value that indicates whether this element has any animated properties.

public:
 property bool HasAnimatedProperties { bool get(); };
public bool HasAnimatedProperties { get; }
member this.HasAnimatedProperties : bool
Public ReadOnly Property HasAnimatedProperties As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ten element ma animacje dołączone do którejkolwiek z jego właściwości; w przeciwnym razie false .true if this element has animations attached to any of its properties; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość zwraca true zarówno dla animacji trwałych (niezarejestrowanych, zawsze uruchomionych), jak i dla animacji, które mają określoną oś czasu.This property returns true either for persistent (unclocked, always-running) animations or for animations that have a specific timeline.

Dotyczy