ContentElement.IsEnabled Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element jest włączony w interfejsie użytkownika.Gets or sets a value that indicates whether this element is enabled in the user interface (UI).

public:
 property bool IsEnabled { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsEnabled { get; set; }
member this.IsEnabled : bool with get, set
Public Property IsEnabled As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli element jest włączony; w przeciwnym razie false .true if the element is enabled; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy styl, który zawiera metodę ustawiającą właściwość, która zapewnia alternatywne zachowanie wizualizacji, gdy właściwość Hyperlink jest ustawiona na IsEnabled false .The following example creates a style that includes a property setter that gives an alternate visual behavior when a Hyperlink is set to IsEnabled false.

<Style.Triggers>
  <Trigger Property="Hyperlink.IsEnabled" Value="false">
    <Setter Property="Foreground" Value="Gray"/>
  </Trigger>
  <Trigger Property="Hyperlink.IsMouseOver" Value="true">
    <Setter Property = "Foreground" Value="{StaticResource BlueGreenBrush}"/>
  </Trigger>
</Style.Triggers>

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsEnabledProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy