ContentElement.IsStylusCaptureWithinChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości IsStylusCaptureWithin w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsStylusCaptureWithin property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsStylusCaptureWithinChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsStylusCaptureWithinChanged;
member this.IsStylusCaptureWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsStylusCaptureWithinChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy