ContentElement.OnCreateAutomationPeer Metoda

Definicja

Zwraca implementacje AutomationPeer specyficzne dla klasy dla infrastruktury Windows Presentation Foundation (WPF).Returns class-specific AutomationPeer implementations for the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure.

protected:
 virtual System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ OnCreateAutomationPeer();
protected virtual System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer OnCreateAutomationPeer ();
abstract member OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
override this.OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overridable Function OnCreateAutomationPeer () As AutomationPeer

Zwraca

Implementacja AutomationPeer specyficznego dla typu.The type-specific AutomationPeer implementation.

Uwagi

Uwagi dotyczące dziedziczeniaNotes to inheritors

Implementacja tej metody zwykle wywołuje konstruktora określonej implementacji AutomationPeer i zwraca ją jako wartość zwracaną.The implementation of this method is typically to call the constructor of a specific AutomationPeer implementation, and return it as the return value.

Wszystkie klasy pochodne ContentElement powinny implementować tę metodę w celu zapewnienia własnych konkretnych implementacji AutomationPeer do infrastruktury WPF.All ContentElement derived classes should implement this method in order to provide their own specific AutomationPeer implementations to the WPF infrastructure. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat implementowania tego wzorca, zobacz AutomationPeer.For details on implementing this pattern, see AutomationPeer.

Dotyczy