ContentElement.OnIsStylusCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsStylusCapturedChanged.Invoked when an unhandled IsStylusCapturedChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnIsStylusCapturedChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected virtual void OnIsStylusCapturedChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnIsStylusCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnIsStylusCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnIsStylusCapturedChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

DependencyPropertyChangedEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DependencyPropertyChangedEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda wirtualna jest wyzwalana, gdy wartość właściwości zależności IsStylusCaptured zmieni jej wartość.This virtual method is raised when the value of the IsStylusCaptured dependency property changes its value. Metoda wirtualna jest najpierw podnoszona i może manipulować danymi zdarzenia w razie potrzeby.The virtual method is raised first and can manipulate the event data as necessary. Następnie zdarzenie IsStylusCapturedChanged jest zgłaszane z tym samym wystąpieniem danych zdarzenia.Then the IsStylusCapturedChanged event is raised with that same event data instance. Zwróć uwagę, że zdarzenie nie jest zdarzeniem kierowanym.Notice that the event is not a routed event. W związku z tym nie można oznaczyć go jako obsługiwanego w obsłudze klas.Therefore, you cannot mark it as handled in the class handler.

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation. Ponieważ Klasa pośrednicząca w dziedziczeniu może implementować tę metodę, zalecamy wywołanie podstawowej implementacji w implementacji.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation. Możesz wywoływać bazę przed lub po specjalnej obsłudze, w zależności od wymagań.You may call base either before or after your special handling, depending on your requirements.

Dotyczy