ContentElement.PreviewMouseWheelEvent Pole

Definicja

Identyfikuje PreviewMouseWheel zdarzenie kierowane.Identifies the PreviewMouseWheel routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewMouseWheelEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewMouseWheelEvent;
 staticval mutable PreviewMouseWheelEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewMouseWheelEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Uwagi

Identyfikatory zdarzeń kierowanych są tworzone po zarejestrowaniu zdarzeń kierowanych.Routed event identifiers are created when routed events are registered. Identyfikatory te zawierają nazwę identyfikującą, typ właściciela, typ procedury obsługi, strategię routingu i metodę narzędzia służącą do dodawania właścicieli zdarzenia.These identifiers contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and utility method for adding owners for the event. Możesz użyć tych identyfikatorów, aby dodać obsługę klas.You can use these identifiers to add class handlers.

Więcej informacji o rejestrowaniu zdarzeń kierowanych znajduje się w temacie RegisterRoutedEvent .For more information about registering routed events, see RegisterRoutedEvent. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania identyfikatorów zdarzeń kierowanych do dodawania obsługi klas, zobacz RegisterClassHandler .For more information about using routed event identifiers to add class handlers, see RegisterClassHandler.

Dotyczy