ContentElement.ReleaseStylusCapture Metoda

Definicja

Zwalnia funkcję przechwytywania urządzenia pióra, jeśli ten element przechwytuje przechwytywanie.Releases the stylus device capture, if this element held the capture.

public:
 virtual void ReleaseStylusCapture();
public void ReleaseStylusCapture ();
abstract member ReleaseStylusCapture : unit -> unit
override this.ReleaseStylusCapture : unit -> unit
Public Sub ReleaseStylusCapture ()

Implementuje

Uwagi

Jeśli ten element nie zatrzymał przechwytywania, wywołanie tej metody nie ma żadnego wpływu.If this element did not hold the capture, calling this method has no effect. Rozważ sprawdzenie wartości IsStylusCaptured przed wywołaniem tej metody.Consider checking the value of IsStylusCaptured before you call this method.

Dotyczy