ContentElement.ReleaseTouchCapture(TouchDevice) Metoda

Definicja

Próbuje zwolnić określone urządzenie dotykowe z tego elementu.Attempts to release the specified touch device from this element.

public:
 bool ReleaseTouchCapture(System::Windows::Input::TouchDevice ^ touchDevice);
public bool ReleaseTouchCapture (System.Windows.Input.TouchDevice touchDevice);
member this.ReleaseTouchCapture : System.Windows.Input.TouchDevice -> bool
Public Function ReleaseTouchCapture (touchDevice As TouchDevice) As Boolean

Parametry

touchDevice
TouchDevice

Urządzenie do wydania.The device to release.

Zwraca

Boolean

true Jeśli urządzenie dotykowe zostało wydane; w przeciwnym razie false .true if the touch device is released; otherwise, false.

Wyjątki

touchDevice to null.touchDevice is null.

Dotyczy