DataGrid.AddingNewItem Zdarzenie

Definicja

Występuje przed dodaniem nowego elementu do DataGrid .Occurs before a new item is added to the DataGrid.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::AddingNewItemEventArgs ^> ^ AddingNewItem;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.AddingNewItemEventArgs> AddingNewItem;
member this.AddingNewItem : EventHandler<System.Windows.Controls.AddingNewItemEventArgs> 
Public Custom Event AddingNewItem As EventHandler(Of AddingNewItemEventArgs) 
Public Event AddingNewItem As EventHandler(Of AddingNewItemEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<AddingNewItemEventArgs>

Dotyczy