DataGrid.CellEditEnding Zdarzenie

Definicja

Występuje przed zatwierdzeniem lub anulowaniem edycji komórki.Occurs before a cell edit is committed or canceled.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::DataGridCellEditEndingEventArgs ^> ^ CellEditEnding;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridCellEditEndingEventArgs> CellEditEnding;
member this.CellEditEnding : EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridCellEditEndingEventArgs> 
Public Custom Event CellEditEnding As EventHandler(Of DataGridCellEditEndingEventArgs) 
Public Event CellEditEnding As EventHandler(Of DataGridCellEditEndingEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataGridCellEditEndingEventArgs>

Uwagi

Możesz anulować to zdarzenie, ustawiając Cancel Właściwość e argumentu na true w programie obsługi zdarzeń.You can cancel this event by setting the Cancel property of the e argument to true in the event handler. W przypadku anulowania komórka pozostaje w trybie edycji.If canceled, the cell remains in edit mode.

Jeśli to zdarzenie nie zostanie anulowane, określone EditAction zostanie wykonane w celu zatwierdzenia lub anulowania edycji.If this event is not canceled, the specified EditAction will be performed to commit or cancel the edit.

Dotyczy

Zobacz też