DataGrid.RowEditEnding Zdarzenie

Definicja

Występuje przed zatwierdzeniem lub anulowaniem modyfikacji wiersza.Occurs before a row edit is committed or canceled.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::DataGridRowEditEndingEventArgs ^> ^ RowEditEnding;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridRowEditEndingEventArgs> RowEditEnding;
member this.RowEditEnding : EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridRowEditEndingEventArgs> 
Public Custom Event RowEditEnding As EventHandler(Of DataGridRowEditEndingEventArgs) 
Public Event RowEditEnding As EventHandler(Of DataGridRowEditEndingEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataGridRowEditEndingEventArgs>

Uwagi

Możesz anulować to zdarzenie, ustawiając Cancel Właściwość e argumentu na true w programie obsługi zdarzeń.You can cancel this event by setting the Cancel property of the e argument to true in the event handler. W przypadku anulowania wiersz pozostaje w trybie edycji.If canceled, the row remains in edit mode.

Jeśli to zdarzenie nie zostanie anulowane, określone EditAction zostanie wykonane w celu zatwierdzenia lub anulowania edycji.If this event is not canceled, the specified EditAction will be performed to commit or cancel the edit.

Dotyczy

Zobacz też