DataGridRowDetailsEventArgs Klasa

Definicja

public ref class DataGridRowDetailsEventArgs : EventArgs
public class DataGridRowDetailsEventArgs : EventArgs
type DataGridRowDetailsEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class DataGridRowDetailsEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
DataGridRowDetailsEventArgs

Konstruktory

DataGridRowDetailsEventArgs(DataGridRow, FrameworkElement)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGridRowDetailsEventArgs.Initializes a new instance of the DataGridRowDetailsEventArgs class.

Właściwości

DetailsElement

Pobiera sekcję Szczegóły wiersza jako element struktury.Gets the row details section as a framework element.

Row

Pobiera wiersz, dla którego wystąpiło zdarzenie.Gets the row for which the event occurred.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też