GridResizeDirection Wyliczenie

Definicja

Określa, czy GridSplitter kontrolka ponownie dystrybuuje miejsce między wierszami, czy między kolumnami.Specifies whether a GridSplitter control redistributes space between rows or between columns.

public enum class GridResizeDirection
public enum GridResizeDirection
type GridResizeDirection = 
Public Enum GridResizeDirection
Dziedziczenie
GridResizeDirection

Pola

Auto 0

Miejsce jest rozpowszechniane na podstawie wartości HorizontalAlignment VerticalAlignment właściwości,, ActualWidth , i ActualHeight GridSplitter .Space is redistributed based on the values of the HorizontalAlignment, VerticalAlignment, ActualWidth, and ActualHeight properties of the GridSplitter.

Columns 1

Miejsce jest rozpowszechniane między kolumnami.Space is redistributed between columns.

Rows 2

Miejsce jest rozpowszechniane między wierszami.Space is redistributed between rows.

Uwagi

Użyj tego wyliczenia, aby ustawić GridSplitter.ResizeDirection Właściwość.Use this enumeration to set the GridSplitter.ResizeDirection property.

Jak Auto wartość wyliczenia wpływa na redystrybucję przestrzeni w formancie, GridSplitter zależy od następujących wartości właściwości:How the Auto enumeration value affects the redistribution of space in a GridSplitter control depends on the following property values:

Dotyczy

Zobacz też