HeaderedContentControl.LogicalChildren Właściwość

Definicja

Pobiera moduł wyliczający do logicznych elementów podrzędnych obiektu ControlTemplate .Gets an enumerator to the logical child elements of the ControlTemplate.

protected public:
 virtual property System::Collections::IEnumerator ^ LogicalChildren { System::Collections::IEnumerator ^ get(); };
protected internal override System.Collections.IEnumerator LogicalChildren { get; }
member this.LogicalChildren : System.Collections.IEnumerator
Protected Friend Overrides ReadOnly Property LogicalChildren As IEnumerator

Wartość właściwości

IEnumerator

Moduł wyliczający.An enumerator.

Dotyczy