Image.IUriContext.BaseUri Właściwość

Definicja

Ten typ lub element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property Uri ^ System::Windows::Markup::IUriContext::BaseUri { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
Uri System.Windows.Markup.IUriContext.BaseUri { get; set; }
member this.System.Windows.Markup.IUriContext.BaseUri : Uri with get, set
 Property BaseUri As Uri Implements IUriContext.BaseUri

Wartość właściwości

Uri

Podstawowy identyfikator URI bieżącego kontekstu.The base URI of the current context.

Implementuje

Dotyczy