InkCanvasSelectionChangingEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać SelectionChanging zdarzenie typu InkCanvas .Represents the method that will handle the SelectionChanging event of a InkCanvas.

public delegate void InkCanvasSelectionChangingEventHandler(System::Object ^ sender, InkCanvasSelectionChangingEventArgs ^ e);
public delegate void InkCanvasSelectionChangingEventHandler(object sender, InkCanvasSelectionChangingEventArgs e);
type InkCanvasSelectionChangingEventHandler = delegate of obj * InkCanvasSelectionChangingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub InkCanvasSelectionChangingEventHandler(sender As Object, e As InkCanvasSelectionChangingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
InkCanvasSelectionChangingEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Dziedziczenie
InkCanvasSelectionChangingEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy