InkCanvasSelectionEditingEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje dwa zdarzenia wywoływane, gdy wystąpią zmiany w InkCanvas SelectionMoving zdarzeniu lub SelectionResizing zdarzeniu.Represents the method that handles two events raised when changes occur on an InkCanvas: the SelectionMoving event, or the SelectionResizing event.

public delegate void InkCanvasSelectionEditingEventHandler(System::Object ^ sender, InkCanvasSelectionEditingEventArgs ^ e);
public delegate void InkCanvasSelectionEditingEventHandler(object sender, InkCanvasSelectionEditingEventArgs e);
type InkCanvasSelectionEditingEventHandler = delegate of obj * InkCanvasSelectionEditingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub InkCanvasSelectionEditingEventHandler(sender As Object, e As InkCanvasSelectionEditingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
InkCanvasSelectionEditingEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Dziedziczenie
InkCanvasSelectionEditingEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy