ItemContainerTemplateSelector Klasa

Definicja

Umożliwia wybranie ItemContainerTemplate dla każdego elementu w ramach ItemsControl .Enables you to select an ItemContainerTemplate for each item within an ItemsControl.

public ref class ItemContainerTemplateSelector abstract
public abstract class ItemContainerTemplateSelector
type ItemContainerTemplateSelector = class
Public MustInherit Class ItemContainerTemplateSelector
Dziedziczenie
ItemContainerTemplateSelector

Konstruktory

ItemContainerTemplateSelector()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ItemContainerTemplateSelector.Initializes a new instance of the ItemContainerTemplateSelector class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
SelectTemplate(Object, ItemsControl)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca na ItemContainerTemplate podstawie logiki niestandardowej.When overridden in a derived class, returns an ItemContainerTemplate based on custom logic.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy