MediaElement.LoadedBehavior Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zachowanie ładowania MediaState nośnika.Gets or sets the load behavior MediaState for the media.

public:
 property System::Windows::Controls::MediaState LoadedBehavior { System::Windows::Controls::MediaState get(); void set(System::Windows::Controls::MediaState value); };
public System.Windows.Controls.MediaState LoadedBehavior { get; set; }
member this.LoadedBehavior : System.Windows.Controls.MediaState with get, set
Public Property LoadedBehavior As MediaState

Wartość właściwości

MediaState

Zachowanie ładowania MediaState ustawione dla nośnika.The load behavior MediaState set for the media. Wartość domyślna to Play.The default value is Play.

Uwagi

LoadedBehaviormusi być ustawiona na Manual , aby interaktywnie sterować nośnikiem przy użyciu Play metod, Pause i Stop .LoadedBehavior must be set to Manual in order to interactively control media with the Play, Pause, and Stop methods.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field LoadedBehaviorProperty
Właściwości metadanych ustawione natrueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy