MediaElement.UnloadedBehavior Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zachowanie zwalniania MediaState nośnika.Gets or sets the unload behavior MediaState for the media.

public:
 property System::Windows::Controls::MediaState UnloadedBehavior { System::Windows::Controls::MediaState get(); void set(System::Windows::Controls::MediaState value); };
public System.Windows.Controls.MediaState UnloadedBehavior { get; set; }
member this.UnloadedBehavior : System.Windows.Controls.MediaState with get, set
Public Property UnloadedBehavior As MediaState

Wartość właściwości

MediaState

Zachowanie podczas zwalniania MediaState nośnika.The unload behavior MediaState for the media.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field UnloadedBehaviorProperty
Właściwości metadanych ustawione natrueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy