CalendarDayButton.IsSelected Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy data reprezentowana przez ten przycisk jest zaznaczona.Gets a value that indicates whether the date represented by this button is selected.

public:
 property bool IsSelected { bool get(); };
public bool IsSelected { get; }
member this.IsSelected : bool
Public ReadOnly Property IsSelected As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

truew przypadku wybrania daty; w przeciwnym razie false .true if the date is selected; otherwise, false.

Dotyczy