TickPlacement Wyliczenie

Definicja

Określa pozycję znaczników osi w Slider kontrolce względem elementu Track , który implementuje formant.Specifies the position of tick marks in a Slider control with respect to the Track that the control implements.

public enum class TickPlacement
public enum TickPlacement
type TickPlacement = 
Public Enum TickPlacement
Dziedziczenie
TickPlacement

Pola

Both 3

Znaczniki osi są wyświetlane powyżej i poniżej Track słupka w poziomie Slider lub w lewo i w prawo od elementu Track w pionie Slider .Tick marks appear above and below the Track bar for a horizontal Slider, or to the left and right of the Track for a vertical Slider.

BottomRight 2

Znaczniki są wyświetlane poniżej znaku Track na poziomie Slider lub z prawej strony Track dla pionowej Slider .Tick marks appear below the Track for a horizontal Slider, or to the right of the Track for a vertical Slider.

None 0

Nie są wyświetlane żadne znaczniki.No tick marks appear.

TopLeft 1

Znaczniki są wyświetlane powyżej znaku Track w poziomie Slider lub z lewej strony Track dla pionowej Slider .Tick marks appear above the Track for a horizontal Slider, or to the left of the Track for a vertical Slider.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić Slider.TickPlacement Właściwość.The following example shows how to set the Slider.TickPlacement property.

 <Slider Width="100" Value="50" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Left" 
IsSnapToTickEnabled="True" Maximum="3" TickPlacement="BottomRight" 
AutoToolTipPlacement="BottomRight" AutoToolTipPrecision="2" 
Ticks="0, 1.1, 2.5, 3"/>

Uwagi

TickPlacementWyliczenie służy do ustawiania Slider.TickPlacement właściwości.The TickPlacement enumeration is used to set the Slider.TickPlacement property.

Na poniższej ilustracji przedstawiono znaczniki, które znajdują Slider się poniżej Track .The following illustration shows a Slider that has tick marks that are located below the Track. W tym przykładzie Slider.TickPlacement Właściwość jest ustawiona na BottomRight .In this example, the Slider.TickPlacement property is set to BottomRight.

Przykład suwakaSlider Example

Ilustracja przedstawiająca suwakSlider illustration

Dotyczy

Zobacz też