RichTextBox.ShouldSerializeDocument Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy obowiązująca wartość właściwości Document powinna być serializowana podczas serializacji obiektu RichTextBox.Returns a value that indicates whether or not the effective value of the Document property should be serialized during serialization of a RichTextBox object.

public:
 bool ShouldSerializeDocument();
public bool ShouldSerializeDocument ();
member this.ShouldSerializeDocument : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeDocument () As Boolean

Zwraca

Boolean

true, jeśli właściwość Document powinna być serializowana; w przeciwnym razie false.true if the Document property should be serialized; otherwise, false.

Dotyczy