ScrollViewer.ScrollableWidth Właściwość

Definicja

Pobiera wartość reprezentującą rozmiar w poziomie elementu zawartości, który można przewijać.Gets a value that represents the horizontal size of the content element that can be scrolled.

public:
 property double ScrollableWidth { double get(); };
public double ScrollableWidth { get; }
member this.ScrollableWidth : double
Public ReadOnly Property ScrollableWidth As Double

Wartość właściwości

Double

DoubleReprezentujący rozmiar w poziomie elementu zawartości, który można przewijać.A Double that represents the horizontal size of the content element that can be scrolled. Ta właściwość nie ma wartości domyślnej.This property has no default value.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ScrollableWidthProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy