TextChangedEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie TextChanged kierowany.Represents the method that will handle the TextChanged routed event.

public delegate void TextChangedEventHandler(System::Object ^ sender, TextChangedEventArgs ^ e);
public delegate void TextChangedEventHandler(object sender, TextChangedEventArgs e);
type TextChangedEventHandler = delegate of obj * TextChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub TextChangedEventHandler(sender As Object, e As TextChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Obiekt, do którego jest dołączona procedura obsługi zdarzeń.The object where the event handler is attached.

e
TextChangedEventArgs

Dane zdarzenia.The event data.

Dziedziczenie
TextChangedEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też