Validation.SetErrorTemplate(DependencyObject, ControlTemplate) Metoda

Definicja

Ustawia wartość ErrorTemplate dołączonej właściwości do określonego elementu.Sets the value of the ErrorTemplate attached property to the specified element.

public:
 static void SetErrorTemplate(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::Controls::ControlTemplate ^ value);
public static void SetErrorTemplate (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.Controls.ControlTemplate value);
static member SetErrorTemplate : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Controls.ControlTemplate -> unit
Public Shared Sub SetErrorTemplate (element As DependencyObject, value As ControlTemplate)

Parametry

element
DependencyObject

UIElementObiekt lub, ContentElement który ma zostać ustawiony value .The UIElement or ContentElement object to set value on.

value
ControlTemplate

ControlTemplateDo użycia w celu wygenerowania opinii o błędach walidacji w warstwie modułu definiowania układu.The ControlTemplate to use to generate validation error feedback on the adorner layer.

Wyjątki

Jeśli element jest null .If element is null.

Dotyczy