Viewbox.Child Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pojedynczy element podrzędny Viewbox elementu.Gets or sets the single child of a Viewbox element.

public:
 virtual property System::Windows::UIElement ^ Child { System::Windows::UIElement ^ get(); void set(System::Windows::UIElement ^ value); };
public override System.Windows.UIElement Child { get; set; }
member this.Child : System.Windows.UIElement with get, set
Public Overrides Property Child As UIElement

Wartość właściwości

UIElement

Pojedynczy element podrzędny Viewbox elementu.The single child of a Viewbox element. Ta właściwość nie ma wartości domyślnej.This property has no default value.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć wystąpienie klasy Viewbox a, a następnie ustawić jej Właściwość podrzędną przy użyciu kodu.The following example shows how to create an instance of a Viewbox and then set its child property by using code.// Create a Viewbox and add it to the Canvas
myViewbox = gcnew Viewbox();
myViewbox->StretchDirection = StretchDirection::Both;
myViewbox->Stretch = Stretch::Fill;
myViewbox->MaxWidth = 400;
myViewbox->MaxHeight = 400;

// Create a Grid that will be hosted inside the Viewbox
myGrid = gcnew Grid();

// Create an Ellipse that will be hosted inside the Viewbox
myEllipse = gcnew Ellipse();
myEllipse->Stroke = Brushes::RoyalBlue;
myEllipse->Fill = Brushes::LightBlue;

// Create an TextBlock that will be hosted inside the Viewbox
myTextBlock = gcnew TextBlock();
myTextBlock->Text = "Viewbox";

// Add the children to the Grid
myGrid->Children->Add(myEllipse);
myGrid->Children->Add(myTextBlock);


// Add the Grid as the single child of the Viewbox
myViewbox->Child = myGrid;


// Position the Viewbox in the Parent Canvas
Canvas::SetTop(myViewbox, 100);
Canvas::SetLeft(myViewbox, 100);
myCanvas->Children->Add(myViewbox);// Create a Viewbox and add it to the Canvas
myViewbox = new Viewbox();
myViewbox.StretchDirection = StretchDirection.Both;
myViewbox.Stretch = Stretch.Fill;
myViewbox.MaxWidth = 400;
myViewbox.MaxHeight = 400;

// Create a Grid that will be hosted inside the Viewbox
myGrid = new Grid();

// Create an Ellipse that will be hosted inside the Viewbox
myEllipse = new Ellipse();
myEllipse.Stroke = Brushes.RoyalBlue;
myEllipse.Fill = Brushes.LightBlue;

// Create an TextBlock that will be hosted inside the Viewbox
myTextBlock = new TextBlock();
myTextBlock.Text = "Viewbox";

// Add the children to the Grid
myGrid.Children.Add(myEllipse);
myGrid.Children.Add(myTextBlock);


// Add the Grid as the single child of the Viewbox
myViewbox.Child = myGrid;


// Position the Viewbox in the Parent Canvas
Canvas.SetTop(myViewbox, 100);
Canvas.SetLeft(myViewbox, 100);
myCanvas.Children.Add(myViewbox);' Create a ViewBox and add it to the Canvas
Dim myViewbox As New Viewbox()
myViewbox.StretchDirection = StretchDirection.Both
myViewbox.Stretch = Stretch.Fill
myViewbox.MaxWidth = 400
myViewbox.MaxHeight = 400

' Create a new Grid that is hosted in the Viewbox
Dim myGrid As New Grid()

' Create an Ellipse that is also hosted in the Grid
Dim myEllipse As New Ellipse()
myEllipse.Stroke = Brushes.RoyalBlue
myEllipse.Fill = Brushes.LightBlue

' Create a TextBlock that is also hosted in the Grid
Dim myTextBlock As New TextBlock()
myTextBlock.Text = "Viewbox"

' Add the children to the Grid
myGrid.Children.Add(myEllipse)
myGrid.Children.Add(myTextBlock)


' Add the Grid as the single child of the Viewbox
myViewbox.Child = myGrid

'Position the Viewbox in the Parent Canvas
Canvas.SetTop(myViewbox, 100)
Canvas.SetLeft(myViewbox, 100)
myCanvas.Children.Add(myViewbox)

Uwagi

Jeśli dodasz dodatkowy element podrzędny do niego, Viewbox spowoduje to ArgumentException w czasie wykonywania.If you add an additional child element to a Viewbox it causes an ArgumentException at run time.

Dotyczy