Viewport3D.VisualChildrenCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę całkowitą reprezentującą liczbę Visual obiektów w Children kolekcji Visual3D .Gets an integer that represents the number of Visual objects in the Children collection of the Visual3D.

protected:
 virtual property int VisualChildrenCount { int get(); };
protected override int VisualChildrenCount { get; }
member this.VisualChildrenCount : int
Protected Overrides ReadOnly Property VisualChildrenCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba całkowita reprezentująca liczbę wizualizacji w kolekcji Children elementu Visual3D .Integer that represents the number of Visuals in the Children collection of the Visual3D.

Dotyczy