WebBrowser.Navigated Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy dokument, do którego nastąpi przejście, znajduje się w lokalizacji i rozpocznie pobieranie.Occurs when the document being navigated to is located and has started downloading.

public:
 event System::Windows::Navigation::NavigatedEventHandler ^ Navigated;
public event System.Windows.Navigation.NavigatedEventHandler Navigated;
member this.Navigated : System.Windows.Navigation.NavigatedEventHandler 
Public Custom Event Navigated As NavigatedEventHandler 
Public Event Navigated As NavigatedEventHandler 

Typ zdarzenia

NavigatedEventHandler

Uwagi

Procedury obsługi zdarzeń z przejściami są przenoszone na wystąpienie NavigationEventArgs klasy, która zawiera informacje kontekstowe dotyczące nawigacji, w tym szczegóły odpowiedzi sieci Web.Navigated event handlers are passed an instance of the NavigationEventArgs class, which provides contextual information about the navigation, including Web response details.

To zdarzenie zostanie wyzwolone tylko dla nawigacji najwyższego poziomu.This event will only be fired for top-level navigations.

Dotyczy

Zobacz też