Binding.AddTargetUpdatedHandler(DependencyObject, EventHandler<DataTransferEventArgs>) Metoda

Definicja

Dodaje procedurę obsługi dla TargetUpdated dołączonego zdarzenia.Adds a handler for the TargetUpdated attached event.

public:
 static void AddTargetUpdatedHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, EventHandler<System::Windows::Data::DataTransferEventArgs ^> ^ handler);
public static void AddTargetUpdatedHandler (System.Windows.DependencyObject element, EventHandler<System.Windows.Data.DataTransferEventArgs> handler);
static member AddTargetUpdatedHandler : System.Windows.DependencyObject * EventHandler<System.Windows.Data.DataTransferEventArgs> -> unit
Public Shared Sub AddTargetUpdatedHandler (element As DependencyObject, handler As EventHandler(Of DataTransferEventArgs))

Parametry

element
DependencyObject

UIElementLub ContentElement który nasłuchuje na zdarzeniu.The UIElement or ContentElement that listens to the event.

handler
EventHandler<DataTransferEventArgs>

Procedura obsługi do dodania.The handler to add.

Uwagi

Ta metoda obsługuje dołączone użycie zdarzeń w języku XAML.This method supports attached event usage in XAML.

Dotyczy