BindingGroup.CanRestoreValues Właściwość

Definicja

Pobiera czy każde źródło w powiązaniu może odrzucać oczekujące zmiany i przywracać pierwotne wartości.Gets whether each source in the binding can discard pending changes and restore the original values.

public:
 property bool CanRestoreValues { bool get(); };
public bool CanRestoreValues { get; }
member this.CanRestoreValues : bool
Public ReadOnly Property CanRestoreValues As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli każde źródło w powiązaniu może odrzucić oczekujące zmiany i przywrócić oryginalne wartości; w przeciwnym razie. falsetrue if each source in the binding can discard pending changes and restore the original values; otherwise, false.

Uwagi

Źródło może odrzucać oczekujące zmiany, IEditableObjectjeśli implementuje.A source can discard pending changes if it implements IEditableObject.

Dotyczy