DataTransferEventArgs.Property Właściwość

Definicja

Pobiera określoną właściwość docelową powiązania, która jest uwzględniona w zdarzeniu transferu danych.Gets the specific binding target property that is involved in the data transfer event.

public:
 property System::Windows::DependencyProperty ^ Property { System::Windows::DependencyProperty ^ get(); };
public System.Windows.DependencyProperty Property { get; }
member this.Property : System.Windows.DependencyProperty
Public ReadOnly Property Property As DependencyProperty

Wartość właściwości

DependencyProperty

Właściwość, która zmieniła się.The property that changed.

Dotyczy