PriorityBindingExpression.UpdateSource Metoda

Definicja

Aktualizuje źródło w aktywnym powiązaniu.Updates the source on the active binding.

public:
 override void UpdateSource();
public override void UpdateSource ();
override this.UpdateSource : unit -> unit
Public Overrides Sub UpdateSource ()

Uwagi

Ta metoda wywołuje UpdateSource metodę we ActiveBindingExpression właściwości.This method calls the UpdateSource method on the ActiveBindingExpression property.

Dotyczy