DependencyObject.IsSealed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest aktualnie zapieczętowane (tylko do odczytu).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

public:
 property bool IsSealed { bool get(); };
public bool IsSealed { get; }
member this.IsSealed : bool
Public ReadOnly Property IsSealed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli to wystąpienie jest zapieczętowane; w przeciwnym razie false .true if this instance is sealed; otherwise, false.

Uwagi

Ta wartość jest ustawiana wewnętrznie.This value is set internally.

Dotyczy

Zobacz też