DependencyObject.SetCurrentValue(DependencyProperty, Object) Metoda

Definicja

Ustawia wartość właściwości zależności bez zmiany jego źródła wartości.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

public:
 void SetCurrentValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Object ^ value);
public void SetCurrentValue (System.Windows.DependencyProperty dp, object value);
member this.SetCurrentValue : System.Windows.DependencyProperty * obj -> unit
Public Sub SetCurrentValue (dp As DependencyProperty, value As Object)

Parametry

dp
DependencyProperty

Identyfikator właściwości zależności do ustawienia.The identifier of the dependency property to set.

value
Object

Nowa wartość lokalna.The new local value.

Wyjątki

Podjęto próbę zmodyfikowania właściwości zależności tylko do odczytu lub właściwości zapieczętowanej DependencyObject .Attempted to modify a read-only dependency property, or a property on a sealed DependencyObject.

value nie jest prawidłowym typem zarejestrowanym dla dp właściwości.value was not the correct type as registered for the dp property.

Uwagi

Ta metoda jest używana przez składnik, który programowo ustawia wartość jednej z własnych właściwości bez wyłączania użycia właściwości.This method is used by a component that programmatically sets the value of one of its own properties without disabling an application's declared use of the property. SetCurrentValueMetoda zmienia obowiązującą wartość właściwości, ale istniejące wyzwalacze, powiązania danych i style będą nadal działały.The SetCurrentValue method changes the effective value of the property, but existing triggers, data bindings, and styles will continue to work.

Dotyczy