DependencyObjectType Klasa

Definicja

Implementuje pamięć podręczną typu podstawowego dla wszystkich DependencyObject typów pochodnych.Implements an underlying type cache for all DependencyObject derived types.

public ref class DependencyObjectType
public class DependencyObjectType
type DependencyObjectType = class
Public Class DependencyObjectType
Dziedziczenie
DependencyObjectType

Uwagi

DependencyObjectTypereprezentuje określony system podstawowy ( CLRCLR ) Type DependencyObject .DependencyObjectType represents a specific underlying system (CLRCLR) Type of a DependencyObject. DependencyObjectTypejest zasadniczo otoką dla ( CLRCLR ), Type Aby umożliwić jej rozszeranie niektórych możliwości.DependencyObjectType is essentially a wrapper for the (CLRCLR) Type so that it can extend some of its capabilities.

Ta klasa nie ma konstruktora publicznego.This class has no public constructor. Wystąpienia tej klasy można uzyskać tylko za pomocą właściwości innych obiektów (takich jak DependencyObject.DependencyObjectType ) lub za pomocą metody statycznej FromSystemType .Instances of this class can only be obtained through properties on other objects (such as DependencyObject.DependencyObjectType), or through the static method FromSystemType.

Właściwości

BaseType

Pobiera DependencyObjectType z bezpośredniej klasy podstawowej bieżącej DependencyObjectType .Gets the DependencyObjectType of the immediate base class of the current DependencyObjectType.

Id

Pobiera unikatowy identyfikator na podstawie zera dla operacji wyszukiwania tablicy w czasie stałym.Gets a zero-based unique identifier for constant-time array lookup operations.

Name

Pobiera nazwę reprezentowanego środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) typu systemu.Gets the name of the represented środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) system type.

SystemType

Pobiera środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) Typ systemu reprezentowanego przez ten DependencyObjectType .Gets the środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) system type represented by this DependencyObjectType.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FromSystemType(Type)

Zwraca wartość DependencyObjectType reprezentującą dany typ systemu ( CLRCLR ).Returns a DependencyObjectType that represents a given system (CLRCLR) type.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego elementu DependencyObjectType .Returns the hash code for this DependencyObjectType.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsInstanceOfType(DependencyObject)

Określa, czy określony obiekt jest wystąpieniem bieżącej DependencyObjectType .Determines whether the specified object is an instance of the current DependencyObjectType.

IsSubclassOf(DependencyObjectType)

Określa, czy bieżący DependencyObjectType pochodzi od określonego DependencyObjectType .Determines whether the current DependencyObjectType derives from the specified DependencyObjectType.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też