Inline.TextDecorationsProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość TextDecorations zależności.Identifies the TextDecorations dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ TextDecorationsProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty TextDecorationsProperty;
 staticval mutable TextDecorationsProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly TextDecorationsProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy