InlineCollection.LastInline Właściwość

Definicja

Pobiera ostatni Inline element w tym InlineCollectionwystąpieniu.Gets the last Inline element within this instance of InlineCollection.

public:
 property System::Windows::Documents::Inline ^ LastInline { System::Windows::Documents::Inline ^ get(); };
public System.Windows.Documents.Inline LastInline { get; }
member this.LastInline : System.Windows.Documents.Inline
Public ReadOnly Property LastInline As Inline

Wartość właściwości

Ostatni Inline element w tym InlineCollectionwystąpieniu.The last Inline element within this instance of InlineCollection.

Dotyczy