TableCellCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

ObjectAby zlokalizować w TableCellCollection .The Object to locate in the TableCellCollection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Object znajduje się w; w TableCellCollection przeciwnym razie, false .true if the Object is found in the TableCellCollection; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy TableCellCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the TableCellCollection instance is cast to an IList interface. ContainsZamiast tego użyj metody bezpiecznego typu.Use the type-safe Contains method instead.

Dotyczy