TableCellCollection.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RemoveAt(Int32) .For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać usunięty.The zero-based index of the item to remove.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy TableCellCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the TableCellCollection instance is cast to an IList interface. RemoveZamiast tego użyj metod typu Safe, RemoveAt , lub RemoveRange .Use the type safe Remove, RemoveAt, or RemoveRange methods instead.

Dotyczy