TableRow.Cells Właściwość

Definicja

Pobiera TableCellCollection , który zawiera komórki TableRow .Gets a TableCellCollection that contains cells of a TableRow.

public:
 property System::Windows::Documents::TableCellCollection ^ Cells { System::Windows::Documents::TableCellCollection ^ get(); };
public System.Windows.Documents.TableCellCollection Cells { get; }
member this.Cells : System.Windows.Documents.TableCellCollection
Public ReadOnly Property Cells As TableCellCollection

Wartość właściwości

TableCellCollection

Kolekcja komórek podrzędnych.A collection of child cells.

Dotyczy